ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ – CEN