រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម ពិនិត្យ​លើ​វឌ្ឍនភាព បញ្ហា​ប្រឈម យុទ្ធសាស្ត្រ និង​ការធ្វើ​កំណែទម្រង់​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ឲ្យបាន​ល្អ​ប្រសើរ​ – CEN