គូប្រយុទ្ធ​ស្រឡាំងកាំង គ្រា​ដែល​អាមេរិក​ចាត់ “​ឥន្ទ្រី​យ៍​” V-22 ឲ្យចេញ​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​ស៊ីរី​ – CEN