លោក Trump មាន​អ្នក​និយម​ចូលចិត្ត និង​គោរព​ច្រើន​កុះករ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN