​បើកផ្លូវ​ផ្សារ​ផល្លា​រាត្រី​អង្គរឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ប្រយោជន៍​សាធារណៈ , អា​ជីករ​នៅ​លក់ដូរ​ដដែល – CEN