ប​.​ស​.​ស ៖ មានការ​បំភ្លៃ​ថា កម្មករ​ដែល​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ព្យាបាល​ឥតគិតថ្លៃ ត្រូវ​ពេទ្យ​ឱ្យ​ថ្នាំ​មិនល្អ​ – CEN