លោកយាយ​អាយុ 79​ឆ្នាំ​ម្នាក់ នៅ​អង្គុយ​រង់ចាំ​ទាំង​មេឃ​ភ្លៀង ដើម្បី​បាន​ជួបនឹង​ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ – CEN