ស្ត្រី​មើល​ក្មេង​ម្នាក់ ញាត់​ក្មេង​អាយុ ១៤​ខែ ចូល​ប្រដាប់ភេទ​ខ្លួន ដើម្បី​ឲ្យដឹង​ពី​អារម្មណ៍​នៃកា​រ​បង្កើតកូន ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ជាប់​យក​មិន​ចេញ​ – CEN