ក្រោយ​ជំនួប ៤០ នាទី ទទួលបាន​លទ្ធផល​អ្វីខ្លះ​? – CEN