តុលាការ​នឹង​បន្ត​សួរចម្លើយ លោក កឹម សុខា បន្ថែមទៀត នៅ​ថ្ងៃទី​២៤​វិច្ឆិកា​ – CEN