​សត្វ ១០​ប្រភេទ​ដែល​មាន​អាយុ​វែង​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​ – CEN