ដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់​លើ​គម្រោង​ស្ថាបនា មហាវិថី​ព្រះ​ឧកញ៉ា​ភក្តី​សប្បុរសភោ​គា​ធិបតី​ហ៊ុន​នាង ពី​ផ្លូវជាតិ​លេខ​២ ដល់​ផ្លូវ​៣៧១ – CEN