កញ្ញា​ស៊ី​ស៊ី ថា​ធ្វើ​តួ​សម្តែង​ត្រូវ​ស្គាល់​គ្រប់​រសជាតិ – CEN