ធនាគារជាតិ ប្រកាស​សាងសង់​អគារ​ស្នាក់ការ​ថ្មី តាម​រចនា​ឡើង តាម​លំនាំ​ប្រាសាទ​ភ្នំ លើ​ទីតាំង​ចាស់​ – CEN