សម្ព័ន្ធ​សហភាព​សហគមន៍​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ នឹង​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN