ជាមួយ​ធាតុ​ផ្សំ ៥​មុខ​នេះ កោសិកា​មហារីក និង​ត្រូវ​កម្ចាត់​ក្នុងអំឡុងពេល ៤២​ថ្ងៃ – CEN