ផ្អាក​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិ​សនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយ​ចំនួន ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល សម្រាប់​ការ​ងារ​ពង្រីក​ផ្លូវ​ និង​ដំ​ឡើង​បរិក្ខារ​ថ្មី – CEN