១៨៣​ប្រទេស បោះឆ្នោត​ឱ្យ​កម្ពុជា ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម (ECOSOC) របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់​អណត្តិ​មួយឆ្នាំ​២០១៩ – CEN