ក្រុង​សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ក្រុង​តាខ្មៅ នឹង​ទទួលបាន​បណ្ដាញ​ទឹក​ក​ខ្វក់ និង​ប្រព័ន្ធ​រំដោះ​ទឹក​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព ក្រោម​គម្រោង​សិក្សា​សមិទ្ធិ​លទ្ធភាព និង​ផែនការមេ​ – CEN