ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស និង​ការសាងសង់​ផ្លូវ លេខ​ ៥៨​ ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ផ្លូវ​នេះ​មានគុណ​ភាពរឹងមាំ និង​ប្រើប្រាស់​ជាប់​បាន​យូរអង្វែង​ – CEN