បន្លែ និង​ផ្លែឈើ​ទាំងនេះ​មាន​រូបរាង​ចម្លែក​ណាស់ មាន​ទម្រង់​ដូច​មនុស្ស និង​សត្វ​ – CEN