អាជ្ញាធរ​រាជធានី​៖ ដើម្បី​សម្រេច​ភារកិច្ច​នេះ​ឱ្យបាន​ល្អ មន្ដ្រី ដែល​ទើប​និង​ទទួល​ភារកិច្ច​ថ្មី ត្រូវខិតខំ គោរព​ប្រតិ​ប​ត្ដិ តាម​ផែ​ការ​ការងារ​ – CEN