វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាថៃ ធ្វើសហប្រធាន ពង្រឹងសមត្ថភាព មន្ត្រីសុខាភិបាល សម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពានគ្រឿងញៀន – CEN