ប្រតិបត្តិ​ករ​ទេសចរណ៍ អាច​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ QR Code​ចូលរួម ចលនា​ប្រឡងប្រណាំង បដិសណ្ឋារកិច្ច​ល្អ ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN