ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋបាលគយ​ជប៉ុន បន្ត​ពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឲ្យ​កាន់តែ​ជិតស្និទ្ធ​បន្ថែមទៀត ជាមួយ​រដ្ឋបាល​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​ – CEN