យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង​ជប៉ុន បង្ហាញ​ពី​ការអភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស ក្នុង​តំបន់​ឲ្យ​មានការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍រីកចម្រើន​ – CEN