ខ្ញុំ​ក្រ ក៏​មក​ជួយ​បកប្រែ​ស៊ីឈ្នួល​បកប្រែ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ចារី តែ​ឃើញ​អ្នកជំងឺ​គាត់​លំបាក​ពេក ខ្ញុំ​គ្រាន់តែ​យក​លុយ​តិចតួច​មួយ​ចម្អែត​ក្រពះ​ប៉ុណ្ណោះ – CEN