​ចិន​នឹង​ដំឡើង​ពន្ធ ២៥% ចំពោះ​មុខ​ទំនិញ​អាមេរិក ចំនួន ៦៥៩ មុខ – CEN