ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​កម្ពុជា​-​ថៃ បាន​ព្រម​ព្រៀង​អនុវត្ដ​សកម្ម​ភាព អា​ទិ​ភាព​លើក​កម្ពស់​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ តាម​ព្រំ​ដែន – CEN