“​ភ្លៀង​គ្រឿង​សមុទ្រ​” រួម​ទាំង​ក្រដាស​លុយ ១០០​យាន់ នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN