ម៉ានិត ឈឺចាប់​នឹង​ពាក្យ​គេ​និយាយ​បង្អាប់​ខ្លួន ពេលនេះ​លោក​បានបង្ហាញ​ឱ្យ​ភ្លឺភ្នែក​តែម្ដង – CEN