​ព្រះមហាក្សត្រ​ថៃ បាន​ទទួល​ទ្រព្យសម្បត្តិ ៣០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ពី​អតីត​ព្រះ​សព​មហាក្សត្រ​មុន​ – CEN