ទោះ​ពិការ​ដៃជើង​មែន ស្ត្រី​ម្នាក់​នេះ​មិន​បោះបង់​ទេ ហើយ​នាង​អាច​ប្រើ​របស់​ម្យ៉ាង រក​ចំណូល​ឲ្យ​គ្រួសារ​បាន​ថែម​ទៀត​ – CEN