​ភ្លៀង​ត្បូងថ្ម​មានតម្លៃ ផ្ទុះ​ចេញ​ពី​ភ្នំ​ភ្លើង​ដែល​កំពុង​បង្ហៀ​រ​កម្អែរ​នៅ​ហា​វ៉ៃ​ – CEN