​ព្រោះតែ​មាន​ករណី​លួច​ក្រដាសអនាម័យ​ខ្លាំងពេក ប្រទេស​ចិន​បាន​ប្រើ​វិធី​ទប់ស្កាត់​ដ៏​… ទំនើប​ – CEN