ដំណាំ​ម្រេច​កំពត​ឆ្នាំ​២០១៧ ខូចខាត​ជាង​៨០​ភាគរយ ដោយសារ​អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួល​ – CEN