សត្វ​ទាំងនេះ បើចិញ្ជឹម​ក្នុងផ្ទះ អាច​នាំ​លាភ​សំណាង​ដល់​ម្ចាស់​ – CEN