អ្នក​តវ៉ា​ថា ទាល់តែ​ជួបប្រទះ​ដូច​ពួក​ខ្ញុំ អាមេរិក គឺ​អយុត្តិធម៌​បំផុត​ – CEN