ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ១០៥​សង្កាត់​នៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN