ផ្នែក​ទី​១០ ទំនាក់ទំនង​ឆ្លង​ជាតិ​សាសន៍ និង​អត្តភាព​ជនជាតិដើម​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN