ចិន ៖ រថយន្ត​ក្រុង​មួយ​ផ្ទុះ​នៅ​តាម​ផ្លូវ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកដំណើរ​ខ្ទាត​ចេញ​ក្រៅ​ – CEN