នុះ​! ចិន​ចាប់ផ្តើម​បង្ក្រាប​រាល់ Video ប្រភេទៗ​នេះ ព្រោះ​ចាត់ទុកជា​​ទង្វើ «​បាតផ្សារ​» និង​ថែមទាំង​… – CEN