កូរ៉េខាងជើង​ស្វែងរក​វិធី​ធ្វើ​តុល្យភាព​ស្វែងរក​ផលប្រយោជន៍​របស់ខ្លួន​ជាមួយ​អាមេរិក​និង​ចិន​ – CEN