ហ្វីលីពីនចំណាយ៥,៦ពាន់លានដុល្លារធ្វើទំនើបកម្មយោធា – CEN