លោក សាយ សំ​អាល់ ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន និង​ធនធានធម្មជាតិ ដល់​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​ – CEN