​ចែករំលែក​បទពិសោធ​ន៍​និង​វិធីសាស្ត្រ​ពង្រីក​វិសាល​ភាពឆ្លើយតប​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ – CEN