រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា និង​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន ដើម្បី​ជំរុញ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ​ទ្វេភាគី​ឱ្យបាន​ដល់ ៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN