មេដឹកនាំ ហ្វីលីពីន​៖ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ចាក់​សម្លាប់​មនុស្ស កាល​នៅ​អាយុ ១៦​ឆ្នាំ​ – CEN