២​ជម្រើស​ដែល​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដាក់ចេញ ដើម្បី​អោយ​រាជធានី​ក្លាយជា​ទីក្រុង​លំហរ​បៃតង កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ – CEN