​ជួប​ជាមួយ​អាកាសយានិក​ស្រី​ស្រស់ស្អាត​៣​រូប​លើកដំបូង របស់​ក្រុមហ៊ុន​អាកា​ចរណ៍ Malaysia Airlines – CEN